SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Beh májovým Tulčíkom 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Beh májovým Tulčíkom 2016
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

K vybaveniu potrebujete:

- Vyplnený návrh vrátane príloh

    - Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku

    - Kópia katastrálnej mapy predmetného územia

    - 3x zjednodušená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou           pre príslušnú projektovú činnosť.

    - Správny poplatok

    - Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy

    - Stanoviská účastníkov konania

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

40,00 € fyzická osoba

100,00 € právnická osoba

 

Lehota na vybavenie:

do 60 dní od podania návrhu

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • Ut: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • St: 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7,30 – 13,00