SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Tulčícke ochotnícke divadlo, Žobrácke dobrodružstvo-16.4.2023
Stará krčma - súťaž vo varení gulášu 2023
Stavanie mája 3. 5. 2015
Beh májovým Tulčíkom 2016
Beh májovým Tulčíkom 2024
Stavanie mája 3. 5. 2015
A
A
A

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ:                 Obec Tulčík

Sídlo:                                         082 13 Tulčík 178

Štatutárny zástupca:                 Peter Kopčák

E-mail:                                         obec@tulcik.sk

Telefón:                                         +421 51 7481249

Fax:                                                 +421 51 7481249

Bankové spojenie:                         Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:                                 SK30 5600 0000 0036 0065 4001

BIC:                                                 KOMASK2X

IČO:                                                 00327913

DIČ:                                                2021296706

IČ DPH:                                        nie je platiteľom DPH

Obec Tulčík je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

 

Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení ustanovuje v § 4 finančné limity pre zákazky takto:

 

(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

 

(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

 

(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je

    1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

    2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00