SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Živý Betlehem 2015
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Beh májovým Tulčíkom 2024- ocenenia
Beh májovým Tulčíkom 2014
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Živý Betlehem 2015
A
A
A

Návrh na povolenie zmeny stavby

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

K vybaveniu potrebujete:

- Vyplnený návrh spolu s prílohami

- Doklad o vlastníctve, alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemku

- Kópia katastrálnej mapy

- 3x situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí

- 3x projekt stavby - nový stav (vrátane statického posúdenia projektovej dokumentácie stavby a požiarno-bezpečnostného riešenia stavby). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

- 1x projekt stavby - starý stav. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť

- Doklad o zaplatení správneho poplatku

- Mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

30,00 € 

Lehota na vybavenie:

do 60 dní od podania návrhu

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00