Náhodná fotografia

Osvedčovanie podpisov, listín

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách  sa vykoná na obecnom úrade iba ak je listina v slovenskom alebo českom jazyku.

Čo potrebujete:

 • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
 • platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudincov
 • platný cestovný doklad SR ak nemate občiansky preukaz

   

Osvedčovanie fotokópií listín

Osvedčovanie listín sa vykoná, ak je listina vyhotovená v slovenskom alebo v českom jazyku.

Čo potrebujete:

 • originál listiny a jej fotokópiu
   

Podpisy na dokladoch a fotokópie listín , ktoré sú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku sa osvedčujú u notára.

Správne poplatky sa platia v hotovosti.

Upozornenie:

 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Tulčíku sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom
   

Obec Tulčík nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách: 

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku


Zákonná úprava:
§ 4 ods. 2 a 3, § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. a), b),

 

Prílohy na stiahnutie:

Splnomocnenie na prespis auta

 Čestné vyhlásenie

Splnomocnenie