Náhodná fotografia

Zmluvy 2016

  Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
  Obec Tulčík ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Uzatvorenie budúcej zmluvy Zmluva VKE0720201525A o uzavretí budúcej zmluvy 11.01.2016 11.01.2016
  Obec Tulčík RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11, 082 52 Abranovce Služby externého manažmentu - implementácia projektu s názvom "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík", s kódom v ITMS: 25120220476 Zmluva o dielo č. 09/2016/RB 12.01.2016 12.01.2016
 

Obec Tulčík

/vypožičiavateľ/

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava

/požičiavateľ/

Vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-107/2015 12.01.2016 12.01.2016
  Obec Tulčík SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava Úprava podmienok rozšírenia distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000391115 25.01.2016 25.01.2016
  Obec Tulčík XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov Zhotovenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (OBEC TULČÍK - Odstránenie havarijného stavu Telocvičňa interiérové úpravy šatní a soc. zariadení) Zmluva o dielo 201607 19.02.2016 19.02.2016
  Obec Tulčík František Kozák - GASKOMPLET, Ľubochnianska 18, 08001 Prešov Zhotovenie diela - SO 02 STL plynovod v rámci stavby "Rozšírenie obytnej zóny IBV v obci Tulčík" Zmluva o dielo 2/2016 08.03.2016 08.03.2016
  Obec Tulčík Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Verejné telekom. služby A9780539 17.03.2016 17.03.2016
  Obec Tulčík Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt, Októbrová 44, 08001 Prešov Územný plán obce (UP-O) Tulčík - Zmeny a doplnky (ZaD) č. 2/2016 Zmluva o dielo o dodávke projektových prác 12.04.2016 12.04.2016
  Obec Tulčík Ing. Vladimír Adamčák - E.L.V.A, Demjata 280 Vypracovanie projektu stavby: "Tulčík - IBV, Výstavba VN prípojky, TS a NN rozvodov" Zmluva o dielo č. 2016.15 02.05.2016 02.05.2016
  Obec Tulčík SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava Údržba, skledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO - 17/2016/RCV 09.05.2016 09.05.2016
  Obec Tulčík Vladimír Fučo, 08212 Okružná 153 Zemné práce pri výstavbe vodovodu v obci Tulčík Zmluva o dielo 13.05.2016 13.05.2016
  Obec Tulčík TROK, s.r.o., 08213 Trnkov 13 Zemné práce a stavebný materiál na rekonštrukciu cesty v časti obce Cigánky Zmluva o dielo 03.06.2016 03.06.2016
  Obec Tulčík FEDEST s.r.o., 08252 Zlatá Baňa 110 Asfaltovanie výtlkov po miestnych komunikáciách a pokládky živičného krytu na zrekonštruované miestne komunikácie do hrúbky 5 cm Zmluva o dielo 08.06.2016 08.06.2016
  Obec Tulčík Urban Planning s.r.o., Na vyhliadke 8, 08005 Prešov Vykonanie obstarávateľskej činnosti územno-plánovacej dokumentácie "Územný plán obce Tulčík - Zmeny a doplnky č. 2/2016" Mandátna zmluva č. 4/2016 14.06.2016 14.06.2016
  Obec Tulčík Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 82715 Bratislava 212 Zmeny a doplnky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 505/2015-2050-1200, zo dňa 21.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 505/2015-2050-1200 22.06.2016 22.06.2016
  Obec Tulčík Združenie obcí EKOTORYSA, Bajzova 14, 080 01 Haniska Doplnenie zmluvy o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 1.1.2014 01.07.2016 01.07.2016
  Obec Tulčík ATH-PO s.r.o., Bardejovská 2031/61, 08006 Ľubotice-Šarišské Lúky Vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany obce Tulčík Mandátna zmluva 21.07.2016 21.07.2016
  Obec Tulčík ATH-PO s.r.o., Bardejovská 2031/61, 08006 Ľubotice-Šarišské Lúky Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečenie požiadaviek na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky v objektoch objednávateľa. Zmluva o poskytovaní služieb 21.07.2016 21.07.2016
  Obec Tulčík MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., Hradná 3, 84101 Bratislava Poskytovanie konzultačných služieb Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 21.07.2016 21.07.2016
  Obec Tulčík TROK, s.r.o., 08213 Trnkov 13 Stavbné práce - rekonštrukcia priekop a priepustov v časti obce Cigánky Zmluva o dielo 03.08.2016 03.08.2016
  Obec Tulčík MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., Hradná 3, 841 10 Bratislava Stavebné práce: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tulčík Zmluva o dielo č. 9/2016 07.10.2016 07.10.2016
  Obec Tulčík Ivan Tomaščík, 082 13 Tulčík 145 /IČO. 44736142/ Prenájom priestorov v objekte - dom súp. č. 161 Zmluva o nájme nebytových priestorov 08.10.2016 08.10.2016
  Obec Tulčík DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 81105 Bratislava Zmena Zmluvy o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačného systému Dátové centrum obcí a miesto č. ZLP-2016-0175 18.10.2016 18.10.2016
  Obec Tulčík XANAX, s.r.o., Levočská 2, 080 01 Prešov Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa 1. časť Zmluva o dielo č. 201625 21.10.2016 21.10.2016
 

Obec Tulčík

/príjemca dotácie/

Enviromentálny fond, Martinská 49, 82105 Bratislava

/poskytovateľ dotácie/

 Poskytnutie dotácie na projekt: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tulčík Zmluva č. 119616 08U03 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie 08.11.2016 08.11.2016
 

Obec Tulčík

/zamestnávateľ/

Slovenský odborový zväz verejnej správy so sídlom v Kapušanoch Úprava postavenia OZ a vzájomné vzťahy zmluvných strán, úprava pracovnoprávnych vzťahov, platových podmienok, sociálnej oblasti a sociálneho fondu pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 08.12.2016 08.12.2016
  Obec Tulčík Ing. Jarmila Stopková, audítor, Ku Bánovcu 19, 08006 Ľubotice Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014 a k 31.12.2015. Overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2015 zostavenej v zmysle zákona o účtovníctve. Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb 09.12.2016 09.12.2016
  Obec Tulčík AVE Východ s. r. o.,  Jarmočná 2, 04001 Košice - m. č. Juh Zmeny Zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom č. S041500161, v znení dodatku č. 6 zo dňa 30.12.2013 Dodatok č. 7 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom č. S041500161 27.12.2016 27.12.2016