Náhodná fotografia

Zmluvy 2015

  Odberateľ Dodávateľ
Predmet
zmluvy
Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
 
 Obec Tulčík
/prenajímateľ/
 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 /nájomca/
 Nájom plynárenských zariadení  Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 55/2014/RCV  17.12.2014  09.01.2015
  Obec Tulčík P4U, s.r.o., Tranovského 55, 84102 Bratislava IV Spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí Objednávateľa na čerpanie NFP na jeho projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  Zmluva o spolupráci  16.01.2015  16.01.2015
  Obec Tulčík /cedent/ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice /cesionár/ Úprava - poníženie rozsahu cedovanej časti stavby: "Tulčík - vodovod" Dodatok č. 3 k Zmluve o postúpení práv investora č. 931/230/2008/IÚ na stavbe: "Tulčík - vodovod" 17.04.2015 17.04.2015
  Obec Tulčík HYDROLAND s.r.o., Čermeľská cesta 1439/24, 04001 Košice Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2015 Zmluva o dielo č. 6/2015 28.04.2015 28.04.2015
  Obec Tulčík

XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (fasáda TV) Zmluva o dielo č. 201517 06.05.2015 06.05.2015
  Obec Tulčík XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov Realizácia stavby: "Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na ZŠ Tulčík č. 116" Zmluva o dielo č. 201531 30.06.2015 30.06.2015
  Obec Tulčík XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (Obec Tulčík - palubovka TV) Zmluva o dielo č. 201535 06.08.2015 06.08.2015
  Obec Tulčík TROK, s.r.o., 08212 Trnkov 13 Realizácia zemných prác: bagrovanie, navážanie zeminy, dodávka stavebného materiálu - kamenná drť, piesok, na výstavbu vodovodu v obci Tulčík Zmluva o dielo 14.08.2015 14.08.2015
  Obec Tulčík DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 81105 Bratislava Zmena platnosti a účinnosti zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest číslo ZLP-2014-0199/OPIS 30.09.2015 30.09.2015
  Obec Tulčík Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov Spracovanie Programu rozvoja obce Tulčík Zmluva o dielo 12.10.2015 13.10.2015
  Obec Tulčík Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov Vytvorenie spoločného školského úradu Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 03/2015 29.10.2015 29.10.2015
  Obec Tulčík Ing. Milan Staško - STAREKO, Tulčík 171, 082 13 Tulčík Projektová dokumentácia pre úzmené a stavebné konanie na realizáciu stavby: Novostavba Materskej školy v Tulčíku Zmluva o dielo 10.11.2015 11.11.2015
 

Obec Tulčík

/prijímateľ/

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 82715 Bratislava 212

/poskytovateľ/

Poskytnutie NFP na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Názov Projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 505/2015-2050-1200, zn.: KaHR-22VS-1501/0476 21.12.2015 21.12.2015
  Obec Tulčík Agentúra regionálny rozvoja Prešovského samoprávneho kraja, Prostejovská 117/A, 08001 Prešov Zmena času plnenia zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. PR-18/2015 zo dňa 12.10.2015 23.12.2015 23.12.2015
  Obec Tulčík O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík Zmluva o dielo č. 3A/ZOD/0131215 28.12.2015 28.12.2015
  Obec Tulčík Mgr. Roman Dubnička - PSPL, Narcisová 803/46, 82101 Bratislava Vypracovanie svetlotechnického merania po realizácii projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík" Zmluva o dielo 28.12.2015 28.12.2015
  Obec Tulčík Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Poskytnutie úveru za účelom Predfinancovania NFP a spolufinancovanie projektu podporeného z fondov EÚ a štátneho rozpočtu: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík" Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 40/019/15 28.12.2015 28.12.2015
  Obec Tulčík Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina Vydanie blankozmenky Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 40/019/15 28.12.2015 28.12.2015
  Obec Tulčík DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 81105 Bratislava Zabezpečenie prevádzky IS DCOM Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest č. ZLP-2016-0175 29.12.2015 29.12.2015
 

Obec Tulčík

/zriaďovateľ/

Základná škola s materskou školou, 08213 Tulčík 116

/prenajímateľ/

Základná umelecká škola, Toplianska 144, 08641 Raslavice

/nájomca/

Užívanie budovy Základnej školy v Tulčíku a budovy telocvične v areáli základnej školy za účelom výučby žiakov základnej umeleckeje školy. Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.12.2015 30.12.2015