Náhodná fotografia

Zmluvy 2012

  Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia
  Obec Tulčík
FORUBE, s.r.o.
Pionierska 22
080 05 Prešov
Regenerácia sídiel - obce Tulčík   13.01.2012 13.01.2012
  Obec Tulčík

Kaping s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20/2011   20.01.2012 20.01.2012
 
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9
975 99 Banská Bystrica
Obec Tulčík Nájom nebytových priestorov 1 150/2011 16.01.2012 25.01.2012
  Helena Fedorová, 082 13 Tulčík 276 Obec Tulčík Nájom nebytových priestorov   30.01.2012 30.01.2012
  Obec Tulčík Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt, Októbrová 44, Prešov Zmlva o dielo na Územný plán obce (ÚPN-O) Tulčík - Zmeny a doplnky 2012   20.02.2012 20.02.2012
  Obec Tulčík Ján Katica, KMK servis - združenie DERATEX, LADA 178, 082 12 Kapušany Zmluva na zhotovenie diela "prepojenie recipientu pre odvod dažďovej vody pod miestnou komunikáciou zaústením do jestvujúcej dažďovej kanalizácie v obci Tulčík"   02.05.2012 03.05.2012
  Obec Tulčík Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina Realizácia stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116" 3/5/2012 14.06.2012 15.06.2012
  Obec Tulčík GAS - MG, spol. s r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník Výstavba športového areálu Tulčík - tenisový kurt 12/2012 04.07.2012 06.07.2012
  Obec Tulčík Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zmluva o poskytnutí dotácia v zmysle VZN č. 15/2008 ... 357/2012/ORHC 12.07.2012 12.07.2012
  Obec Tulčík Eproject s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš Mandátna zmluva - príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Protipovodňová ochrana obce Tulčík - verejné obstarávanie"   16.07.2012 17.07.2012
  Obec Tulčík Eproject s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš Mandátna zmluva - príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Tulčík - vodovod - verejné obstarávanie"   16.07.2012 17.07.2012
  Obec Tulčík Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116" Dodatok č. 1 k ZoD 3/5/2012 10.08.2012 13.08.2012
  Obec Tulčík Urban Planning s.r.o., Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov Mandátna zmluva č. 12/2012 - obstarávateľská činnosť územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Tulčík - Zmeny a doplnky 2012" 12/2012 03.09.2012 03.09.2012
  Obec Tulčík Marián Klobušovský, 082 13 Tulčík 349 Zmluva o prenájme nebytového priestoru   28.09.2012 28.09.2012
  Obec Tulčík Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na realizáciu stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116 Dodatok č. 2 k ZoD 3/5/2012 01.10.2012 01.10.2012
  Obec Tulčík Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 403/2010 - Z zo dňa 09.08.2010 vrátane Dodatku č. 1, číslo Dodatku 446/2010 - Z zo dňa 27.08.2010 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 403/2010 - Z 11.10.2012 12.10.2012
  Obec Tulčík Ján Maník, 082 13 Tulčík 110 Kúpna zmluva   26.11.2012  26.11.2012
  Základná umelecká škola, Toplianska 144, 086 41 Raslavice Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, 082 13 Tulčík Zmluva o nájme nebytových priestorov   30.12.2012  30.12.2012
  Obec Tulčík Ľudmila Falatová, ul. SDH 25, 080 01 Prešov Kúpna zmluva   31.12.2012  31.12.2012