Územný plán obce Tulčík

Územný plán obce (ÚPN-O) Tulčík - zmeny a doplnky č. 2/2018

oznámenie  o strategickom dokumente

sprievodná správa

textová časť

Príloha VZN záväzná časť 

VZN č. 1_2018

 

Grafická časť

Náložka č. 1

Náložka č. 2

Náložka č. 4

V.č.1 + náložka č. 1

V.č. 2 + náložka č. 2

V.č. 3 + náložka č. 3

V.č. 4 + náložka č. 4

Schéma zaväzných častí - verejnoprospešné stavby

 

Územný plán obce (ÚPN-O) Tulčík - zmeny a doplnky č. 1/2012

 

Textová časť

Územný plán obce (ÚPN-O) TULČÍK, zmeny a doplnky č. 1/2012, súhrnná správa

Územný plán obce (ÚPN-O) TULČÍK, záväzná časť po zmenách a doplnkoch č. 1/2012, úplné znenie

Prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF pre nepoľnohospodárske účely 

Prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF pre nepoľnohospodárske účely

 

Grafická časť

1. Širšie vzťahy, ochrana prírody, tvorba krajiny, ÚSES

príloha 1.1

 

2. Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy

príloha 2.1, príloha 2.2, príloha 2.3

 

3. Návrh technickej vybavenosti

príloha 3.1, príloha 3.2, príloha 3.3

 

4. Perspektívne použitie PPF a LPF na iné účely

príloha 4.1, príloha 4.2, príloha 4.3