Výzva na predkladanie ponúk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

 

Predmetom verejného obstarávania je Prístavba hasičskej zbrojnice za účelom ochrany

pred požiarmi. Rozsah prác bude v súlade s Rozpočtom a Výkazom, výmer, ktorý sú

neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.

Podrobná špecifikácia sa nachádza v prílohách:

·         Výkaz, výmer

·         Projektová dokumentácia

·         Návrh zmluvy o dielo

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).