Všeobecne záväzné nariadenia Obce Tulčík

ROK 2022

VZN č. 1/2022 o organizácií miestneho referenda na území obce Tulčík

VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiatočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateeľskej pôsobnosti obe Tulčík


 

 

ROK 2021

VZN  č. 1/2021 o odpadoch na území obce Tulčík 

VZN č. 2/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zdriaďovateľskej pôsobnosti obce Tulčík  

 

Rok 2020 

VZN č 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk obce Tulčík 

 VZN č. 02/2020 o správnych poplatkoch 

Návrh VZN 3/2020 o odpadoch

Rok 2019

VZN č. 1/2019 o držaní psov 

VZN č. 2/2019 

VZN č. 3/2019 

VZN č. 4/2019 

Oznámenie o oprave číslovania VZN 

 

Rok 2017

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (účinnosť od 15.07.2017) 

VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík

Smernica pre činnosť starostu obce Tulčík a krízového štábu pri vzniku živelnej pohromy na území obce Tulčík

Rok 2016

VZN č. 1/2016 Požiarny poriadok obce Tulčík

Príloha č. 3 k VZ č. 1/2016 Štatút hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru

Rok 2015

VZN č. 1/2015 o čistote a verejnom poriadku na území obce Tulčík

Dodatok č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tulčík (účinnosť od 01.01.2016)

Rok 2014

VZN č. 1/2014, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Technickej miestnosti na území obce Tulčík

Rok 2013

VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tulčík

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o správe, údržbe prameňa kyslej vody a verejného priestranstva v jeho okolí a zabezpečení verejného poriadku v týchto priestoroch

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rok 2009

VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík

VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Tulčík


Rok 2008


VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 3/2008 o správnych poplatkoch
  - príloha k VZN - sadzobník poplatkov platný od 01.01.2011

VZN č. 2/2008 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tulčík

VZN č. 1/2008 o podmienkach pre používanie a poskytovanie služieb prepravy vozidlami, ktoré sú vo vlastníctve obce


Ostatné platné VZN


VZN č. 1/2006 o určení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií na území Obce Tulčík

VZN č. 3/2004, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce

VZN č. 2/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy zriadenej Obcou Tulčík

VZN č. 10/2005 o podmienkach držania psov


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).