Územný plán obce Tulčík

Územný plán obce (ÚPN-O) Tulčík - zmeny a doplnky č. 2/2016 - NÁVRH

Textová časť

Územný plán obce (ÚPN-O) TULČÍK, zmeny a doplnky č. 2/2016, súhrnná správa

Územný plán obce (ÚPN-O) TULČÍK, záväzná časť po zmenách a doplnkoch č. 2/2016, úplné znenie

 

Grafická časť

1. Širšie vzťahy, ochrana prírody, tvorba krajiny, ÚSES

2. Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy

3. Návrh technickej vybavenosti

4. Perspektívne použitie PPF a LPF na iné účely

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

Územný plán obce (ÚPN-O) Tulčík - zmeny a doplnky č. 1/2012

 

Textová časť

Územný plán obce (ÚPN-O) TULČÍK, zmeny a doplnky č. 1/2012, súhrnná správa

Územný plán obce (ÚPN-O) TULČÍK, záväzná časť po zmenách a doplnkoch č. 1/2012, úplné znenie

Prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF pre nepoľnohospodárske účely 

Prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF pre nepoľnohospodárske účely

 

Grafická časť

1. Širšie vzťahy, ochrana prírody, tvorba krajiny, ÚSES

príloha 1.1

 

2. Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy

príloha 2.1, príloha 2.2, príloha 2.3

 

3. Návrh technickej vybavenosti

príloha 3.1, príloha 3.2, príloha 3.3

 

4. Perspektívne použitie PPF a LPF na iné účely

príloha 4.1, príloha 4.2, príloha 4.3

 

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb