Náhodná fotografia

Zmluvy 2011

  Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie

Dátum uzatvorenia

  Obec Tulčík Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, Prešov Poskytovanie hromadných údajov z katastra nehnuteľností 34/2011-HÚ z 14.01.2011 14.01.2011
  Helena Fedorová, 082 13 Tulčík 276 Obec Tulčík Nájom objektu, súp. č. 161   25.01.2011
  Obec Tulčík Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava Prenájom časti pozemku, parc.č. KN-E 424 (časť KN-C 1637/1) PNZ-P40674/10.00 31.01.2011
  Obec Tulčík Okenné štúdio s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov dodávka a montáž plastových okien a dverí č. 23-11 11.02.2011
  Obec Tulčík Okenné štúdio s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov dodávka a montáž plastových okien a dverí č. 30-11 18.02.2011
  Obec Tulčík Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Dodatok č. 1 k zmluve o postúpení práv investora č. 931/230/2008/IÚ 931/230/2008/IÚ 24.02.2011
  Obec Tulčík

Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu   22.03.2011
  Obec Tulčík Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 211510011 31.03.2011
  Obec Tulčík Jozef Guman - Podnik služieb, 082 66 Hubošovce-Jur 136 Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu a jeho zneškodnenia 2011/035 01.04.2011
  Obec Tulčík

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Dodatok č. 2 k Zmluve o postúpení práv investora č. 931/230/2008/IÚ a k Dodatku č. 1 zo dňa 24.2.2011

931/230/2008/IÚ

Dodatok 2

06.04.2011
  Obec Tulčík Ján Maník, Tulčík 344, 08 13 Tulčík

Kúpna zmluva (univerzálny robot RE22 N s prísl., mlynček na mäso)

  14.04.2011
  Obec Tulčík Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb Dodatok č. 2 k PZ č. 17-4-4872 07.04.2011
  Obec Tulčík Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Revitalizácia centra obce Tulčík Z2214012056801 31.05.2011
  Obec Tulčík Bc. Štefan Klobušovský, 082 13 Tulčík 327 Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru   04.08.2011
  Obec Tulčík Bc. Štefan Klobušovský, 082 13 Tulčík 327 Dodatok č. 01 k Mandátnej zmluve zo dňa 04.08.2011   03.11.2011
  Obec Tulčík SQM s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica Dodatok č. 01 k Mandátnej zmluve zo dňa 07.06.2010   03.11.2011
  Obec Tulčík Ján Maník, Tulčík 344, 082 13 Kúpna zmluva (hranoly, laty)   26.10.2011
  Obec Tulčík Potravinová banka Slovenska, o. z., Bočná 2, 040 01 Košice Zmluva o spolupráci (distribúcia potravín)   18.11.2011
  Obec Tulčík Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011 UVSR-1942/2011 16.11.2011
  Obec Tulčík Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku DR 60/2011 18.11.2011
  Obec Tulčík Kaping s.r.o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov Zmluva o dielo na vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Tulčík v povodí vodného toku Sekčov 20/2011 01.12.2011