Náhodná fotografia

Hlásenie prechodného pobytu

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky, občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
  • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. ), v opačnom prípade doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný podľa osobitného predpisu (§ 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona č. 162/1995 Z. z.),
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt sa nevyžaduje, ak

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania  nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka,  
  • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

 

Poplatok:

  • bez poplatku

 

Súbory na stiahnutie:

Potvrdenie vlastníka, spoluvlastníka na prihlásenie občana na prechodný pobyt (fyzická osoba)

Potvrdenie vlastníka, spoluvlastníka na prihlásenie občana na prechodný pobyt (právnická osoba)