Náhodná fotografia

Zmluvy 2021

 Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní infekčného odpadu COVID 

Zmluva o poskytovaní kybernetickej bezpečnosti 

Zmluva o bezodplatnom prevode  

Zmluva o bezodplatnom prevode 

Zmluva o bezodplatnom prevode 

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 

Zmluva o dielo "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Tulčík" 

Zmluva o dielo "Tulčík - Materská škola - prístavba" 

Kúpno-predajná zmluva na malotraktor s príslušenstvom 

Dohoda o skončení zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. zákonov Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení 

Zmluva č. 321 0874 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 

Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica MOM) 

Zmluva o ýpožičke č. KRHZ-PO-VO-408/066/2021 

Dodatok č. 1 k Zmluve o odber a zhodnocovaní odpadu 10/2020 

Dohoda UPSVaR 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaVSR na rok 2021 

Príkazná zmluva RZMO Prešov - Šariš 

STANIM, s.r.o. - mandátna zmluva - Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Tulčík 

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní dreveného odpadu 

Zmluva o zabezpečení výkonu čunnosti zodpovednej osoby 

Zmluva o kybernetickej bezpečnosti 

 Zmluva o dielo - oprava UAZ452 

Zmluva o nájme nehnuteľností - cesty vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi sv. Šimona a Júdy v Tulčíku 

Dohoda  č. 21/37/010/36 ÚPSVAR 

Packeta zmluva