Tlačivá a dokumenty

Stavebné konanie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny

Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia

Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny

Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia využívaní územia

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Návrh na vyvlastnenie

Prihlásenie psa do evidencie 

 

 

Pripojenie k plynárenskej distribučnej sieti a rady pre jednoduché zriadenie plynovej prípojky

7 krokov k plynovej prípojke