Zmluvy 2018


Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
  Obec Tulčík URBEKO s.r.o., Konštantínova 3, 08001 Prešov, IČO: 43803296 Vypracovanie dokumentácie: "Zmeny a doplnky  č. 2/2018 ÚPN obce Tulčík Zmluva o dielo č. 0217/2018  19.02.2018  19.02.2018
  Obec Tulčík STANIM, s.r.o., Šindliar 138, 08236, IČO: 36791822 /mandatár/ Výkon činnosti spojenej s obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN obce Tulčík" Mandátna zmluva č. 01/2018-ÚP 07.03.2018 09.03.2018