Náhodná fotografia

Zmluvy 2018


Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie
Dátum
zverejnenia
  Obec Tulčík Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270 Poskytovanie verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, č. zmluvy: A9780694 15.01.2018
  Obec Tulčík URBEKO s.r.o., Konštantínova 3, 08001 Prešov, IČO: 43803296 Vypracovanie dokumentácie: "Zmeny a doplnky  č. 2/2018 ÚPN obce Tulčík Zmluva o dielo č. 0217/2018  19.02.2018
  Obec Tulčík STANIM, s.r.o., Šindliar 138, 08236, IČO: 36791822 /mandatár/ Výkon činnosti spojenej s obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2/2018 ÚPN obce Tulčík" Mandátna zmluva č. 01/2018-ÚP 09.03.2018
  Obec Tulčík Ing. Milan Staško - STAREKO, Tulčík 171, 082 13 Tulčík, IČO: 36905950 Rozdelenie existujúcej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Novostavba Materskej školy v Tulčíku na 2-etapy. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.11.2015 03.04.2018
  Obec Tulčík Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 81361 Bratislava, IČO: 31364501 Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve z dôvodu, že Budúci oprávnený potrebuje preukázať právny vzťah k Budúcemu zaťaženému pozemku v správe Budúceho povinného. Zmluva č. 865613001-1-2018-ZoBZVB o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 06.04.2018
  Obec Tulčík /predávajúci/ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361 /kupujúci/ Predaj pozemku parc. C KN č. 798/3, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 12 m2 Kúpna zmluva č. 0249/3030/2018 09.04.2018
  Obec Tulčík /povinný/ Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361 /oprávnený/ Zriadenie vecného bremena na parc. E KN č. 338/116, č. 338/117, č. 338/118, č. 338/119, č. 1492/12 a parc. C KN č. 1063 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0250/3030/2018 09.04.2018
  Obec Tulčík /príjemca/ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3 Poskytnutie dotácie Zmluva č. 38 661 23.04.2018
  Obec Tulčík Vojtech Rodanič, Kobyly 36 Kúpa oceľového trezora Kúpna zmluva 14.05.2018
  Obec Tulčík osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 04001 Košice, IČO: 50528041 Výkon činnosti zodpovednej osoby  pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa Zmluva č. ZO/2018A8191-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 25.05.2018
  Obec Tulčík ATH-PO s.r.o., Bardejovská 2013/61, 08006 Ľubotice, IČO: 46727540  Zmena článkov 3.3 a 5.1 zmluvy poskytovaní služieb uzatvornej dňa 01.08.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 01.08.2016 30.05.2018
  Obec Tulčík Urbeko s.r.o., Konštantínova 3, 08001 Prešov, IČO: 43803296 Zmena rozsahu spracovania, ceny prác a termínu plnenia Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 0217/2018 29.06.2018
  Obec Tulčík Slovenská republika zast. Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, 81005 Bratislava, IČO: 30416094 Poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "návrh zmien a doplnkov územného plánu obce" Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018 03.07.2018
  Obec Tulčík HAS GROUP s.r.o., Priemyselná 3201, 08501 Bardejov, IČO: 46133364 Realizácia stavebných prác "Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Tulčík" Zmluva o dielo 23.07.2018
  Obec Tulčík HAS GROUP s.r.o., Priemyselná 3201, 08501 Bardejov, IČO: 46133364 Nájom nebytových priestorov Zmluva o prenájme 23.07.2018
  Obec Tulčík innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava, IČO: 44291809 Zmeny Zmluvy o združenej dodávke plynu zo dňa 01.05.2014 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 23.07.2018
  Obec Tulčík Ján Rákoš, Záhradná 82/5, 08216 Záhradné, IČO: 48212792 Zemné práce Zmluva o dielo 03.08.2018
  Obec Tulčík VERTO, s.r.o., Sabinovská 8433/69/ 08001 Prešov, IČO: 44081731 Odvoz zeminy a dovíoz kameňa pri úprave miestnej komunikácie Zmluva o dielo 03.08.2018
  Obec Tulčík Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460 Montáž meradla a vodomernej šachty Zmluva o dielo č. 2716/2018/A1V 10.08.2018
  Obec Tulčík ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Zber a likvidácia odpadu Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/BA120ZD 22.08.2018
  Obec Tulčík Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460 Dodávka vody z verejného vodovodu Zmluva č. 50-000142902PO2018 17.09.2018
  Obec Tulčík Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460 Zmena Zmluvy č. 50-000142902PO2018 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 50-000142902PO2018 17.09.2018
  Obec Tulčík KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice, IČO: 36205214 Komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-18-0124 OBEC TULČÍK  21.09.2018
  Obec Tulčík TROK, s.r.o., 08212 Trnkov 13, IČO: 47858770 Stavebné práce na rekonštrukcii priekopy Zmluva o dielo 31.10.2018
  Obec Tulčík

Obec Fulianka, Obecný úrad, Fulianka č. 3, 08212 Kapušany, IČO: 00327034

Obec Šarišská Poruba, Obecný úrad Šarišská Poruba, Šarišská Poruba 34, 08212 Kapušany, IČO: 00327778

Zriadenie spoločného obecného úradu Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a Dodatok č. 1 05.12.2018