Hlavný kontrolór obce

Ing. Marek Lipka

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Tulčík na II. polrok 2015