Náhodná fotografia

Zmluvy 2017

  Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
 

Obec Tulčík

/cedent/

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460

/cesionár/

Úprava - poníženie rozsahu cedovanej časti stavby: "Tulčík - vodovod" Dodatok č. 4 k Zmluve o postúpení práv investora č. 931/230/2008/IÚ na stavbe: "Tulčík - vodovod" 11.01.2017 11.01.2017
  Obec Tulčík  Sabína Senderáková, 082 13 Tulčík 13  Predaj pozemku v KÚ Tulčík, LV 1256 KN-E 338/314 - orná pôda  Notárska zápisnica N 116/2017, Nz 8129/2017, NCRIs 8282/2017 13.03.2017 13.03.2017
  Obec Tulčík OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce, IČO: 36450758 Zabezpečenie zneľkodňovania odpadu dodaného dodávateľom Zmluva o zneškodňovaní odpadu 31.03.2017 31.03.2017
  Obec Tulčík XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov, IČO: 47024437 Realizácia stavby v rozsahu zadefinovanom rozpočtom. Názov stavby: "Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa 2 časť"  Zmluva o dielo č. 201708 28.04.2017 28.04.2017
  Obec Tulčík Kudelka Juraj, Turie 139, 01312 Turie Náhradný diel na Uaz 452, zadná náprava úplná Kúpna zmluva 06.06.2017 06.06.2017
  Obec Tulčík Prosperujúca Európa, Talinská 2687/8, 04012 Košice, IČO: 42407095 Odborné poradenstvo pre proces prípravy a implementácie projektu Zmluva o vytvorení diela 21.06.2017 21.06.2017
  Obec Tulčík Prosperujúca Európa, Talinská 2687/8, 04012 Košice, IČO: 42407095 Doplnenie Zmluvy o dielo zo dňa 21.06.2017 Dodatok k Zmluve o dielo 21.06.2017 21.06.2017
  Obec Tulčík Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3, IČO: 00177474 Dotácia na DHZ obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na OOPP pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup ND na techniku a požiarne motorové vozidlá Zmluva č. 37789 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 26.06.2017 26.06.2017
  Obec Tulčík RAKY stav, s.r.o., Hlavná 387/87, 08641 Raslavice, IČO: 36615323 Dodávka výrobkov Zmluva o dielo PPO170641 28.06.2017 28.06.2017
  Obec Tulčík Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 Pripojenie zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2017/010 29.06.2017 29.06.2017
  Obec Tulčík Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 Poistenie majetku - doplnenie Poistná zmluva č. 17-4-4872, dodatok č. 3 30.06.2017 30.06.2017
  Obec Tulčík innogy Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 13, 81102 Bratislava, IČO: 44291809 Zmeny Zmluvy o združenej dodávke plynu zo dňa 01.05.2014 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 10.07.2017 10.07.2017
  Obec Tulčík COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 08177 Prešov, IČO: 00169111 Predaj nehnuteľnosti - parcela KN-C č. 972 o výmere 109 m2, evidovaná na LV 1005, KÚ Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov Kúpna zmluva č. J-SD 10/2017 11.07.2017 11.07.2017
  Obec Tulčík TROK, s.r.o., 08213 Trnkov 13, IČO: 47858770 Zemné práce Zmluva o dielo  03.08.2017  04.08.2017
 

Obec Tulčík

/kupujúci/

Eva Kesslerová, rod. Švidová, Levočská 6118/19, 08001 Prešov

/predávajúci/

Kúpa nehnuteľnosti - parcela č. 1447/24 o výmere 1655 m2, evidovaná na LV 1536, KÚ Tulčík, obec Tulčík, okres Prešov Kúpna zmluva 14.08.2017 14.08.2017
  Obec Tulčík /prijímateľ/

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, IČO: 37870475

/poskytovateľ/

Poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 na projekt: Rekonštrukcia tenisového ihriska Zmluva č. 306/2017/ORH 14.09.2017  14.09.2017
 

Obec Tulčík

/kupujúci/

1./ Marta Švidová, rod. Pavlová, 08213 Tulčík 137
2./ CICLI ESPERIA S.P.A, Viale Enzo Ferrari 8/10/12, Cavarzere (Venezia), Talianska republika
3./ Ján Maník, r. Maník, 08213 Tulčík 344
4./ Mária Maníková, r. Kuchtová, 08213 Tulčík 344
5/ Jaroslav Tomeček, r. Tomeček, 08213 Tulčík 67
6./ Martina Tomečková Ivaničková, r. Ivaničková, 07301 Hlivištia 130
/predávajúci v 1. - 6. rade/
Prevod nehnuteľnosti za účelom vybudovania prístupovej komunikácie Kúpna zmluva 20.09.2017 22.09.2017
  Obec Tulčík

Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš, Hlavná 73, 08001 Prešov, IČO: 42231779

Dodávateľ VO:

Ing. Jozef Balkó, Jókelova záhrada 555, 95178 Kolíňany, IČO: 43401228

Výkon verejného obstarávania na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Príkazná zmluva č. 59/PO/2017/POI 20.09.2017 02.10.2017
  Obec Tulčík Obec Demjata, Demjata 291 Založenie združenia obcí s názvom: Združenie obcí za čistejší Sekčov Zmluva o založení združenia obcí 30.10.2017 16.11.2017
  Obec Tučlík /zamestnávateľ/ ZO Slovenský odborový zväz verejnej správy so sídlom v Kapušanoch   Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 04.12.2017 04.12.2017
  Obec Tulčík Ing. Jarmila Stopková, Ku Bánovcu 19, 08006 Ľubotice, IČO: 42033900 Audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy, audit hospodárenia obce Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 12.12.2017 12.12.2017
  Obec Tulčík Ing. Jarmila Stopková, Ku Bánovcu 19, 08006 Ľubotice, IČO: 42033900 Audit konsolidovanej účtovnej závierky Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 12.12.2017 12.12.2017
  Obec Tulčík

Helena Valičková rod. Pavúková 08213 Tulčík

Jozef Valiček, 08213 Demjata 150 /prenajímatelia/

Prenájom nebytových priestorov - garáž o výmere 18 m2, s.č. 309, na pozemku parc.č. 469, LV č. 431, KÚ Tulčík Zmluva o prenájme garáže 29.12.2017 29.12.2017