Náhodná fotografia

Združená knižnica Prameň v Tulčíku

V učiteľských kruhoch je známe, že na výcvik základných čitateľských zručností je potrebných asi 200 hodín hlasného čítania. Keby sa toto hlasné čítanie malo uskutočniť len v škole na vyučovaní, žiak by sa dostal na požadovanú úroveň za oveľa viac rokov ako sa to požaduje v pedagogických dokumentoch. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa žiak stretával s knihou aj v čase mimo vyučovania. Vypestovať návyk nielen čítať, ale aj orientovať sa v knižnom repertuári a samostatne pracovať s knihou pomáhajú knižnice.
Združená knižnica Prameň v Tulčíku vznikla zlúčením školskej a obecnej knižnice v máji 2006 po spoločnej dohode vedenia Základnej školy v Tulčíku a jej zriaďovateľa Obecného úradu v Tulčíku. Zmyslom zlúčenia oboch knižníc boli ekonomické ukazovatele, no hlavne záujem oboch zainteresovaných subjektov o skvalitnenie práce žiakov a revitalizáciu školských a obecných knižníc. Aby zostala v tesnej blízkosti žiakov a tak im mohla ďalej pomáhať priamo vo vyučovacom procese, vybudovala sa v priestoroch základnej školy v Tulčíku. Nové priestory už združenej knižnice sa nielen trojnásobne zväčšili a zariadili novým nábytkom , no čo je pre čitateľa najdôležitejšie, do knižného fondu pribudlo takmer 3000 nových titulov z obecnej knižnice. Pre detského čitateľa tu došlo k jedinej zmene, a to k zmene k lepšiemu. Svedčia o tom aj slová ôsmačky, ktorá pri návšteve novej knižnice povedala: „Tu sa budem vyžívať.“ A skutočne. Hoci nová knižnica Prameň funguje pomerne krátko, počet jej členov sa dvojnásobne zvýšil. Návštevnosť knižnice výrazne ovplyvňuje aktuálna ponuka kníh. Náš knižničný fond sa snažíme preto aktuálne dopĺňať. V súčasnosti pozostáva z diel klasickej ( slovenskej i prekladovej ) literatúry, tvoria ho aj výbery , súbory a zbierky ľudovej slovesnosti, tematicky, žánrovo alebo autorsky vytvárané knižné kolekcie- vhodné na relaxáciu a záujmové vykrytie čitateľskej potreby, encyklopedická a slovníková literatúra, nová literatúra, ktorá v istom smere aktualizuje vzťah čitateľa k literárnemu vývinu a nové diela autorov, s ktorými má detský čitateľ pozitívne skúsenosti. Pri súčasnej finančnej situácii škôl to nie je vždy jednoduché. Doposiaľ škola prispievala na nákup kníh určitým finančným obnosom, ktorý nepokryl všetky požiadavky moderného čitateľa. Keďže sa naša knižnica stala združenou knižnicou prispieva na nákup kníh vo väčšej miere obecný úrad v obci. Aktuálnosť knižného fondu sa snažíme zabezpečovať aj zapájaním sa do grantových projektov. Takto sa nám podarilo získať aj dotáciu z MK SR, ktorá prispela k doplneniu knižničného fondu združenej knižnice a k skvalitneniu knižnično- informačných služieb v roku 2007. Svojho aktívneho čitateľa si knižnica váži a patrične sa snaží oceniť aj jeho čitateľský záujem. Na konci kalendárneho roka odmeňujeme troch najlepších čitateľov, najčastejšie knihami.
Spomínané zmeny mali za následok aj zmenu otváracích hodín. Výhodne pre žiaka aj dospelého čitateľa. Jej otvárací čas je prispôsobený tak, aby vyhovoval žiakom, študentom aj dospelým čitateľom. V utorok od 12:00 do 14:00 a vo štvrtok od 16:00 do 18:00 hod.
Názov Prameň dostala podľa prameňa kyslej vody, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti základnej školy a prichádzajú sa sem osviežiť ľudia zo širokého okolia. Mala by byť nevysychajúcim prameňom múdrosti pre žiakov, študentov, ale aj širokú verejnosť Tulčíka a okolitých obcí.

Príloha -Tabuľky a grafy

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Knižný fond 2965 2968 3014 3082 3155 3128 4583 4689
Používatelia 47 86 106 92 80 60 122 147
Návštevnosť 64 344 424 618 686 650 928 1200
Obyvatelia 1289 1296 1306 1301 1300 1300 1302 1300
Používatelia/počet obyv. (v%) 3,65 6,65 8,1 7,05 6,1 4,6 6,25 7,85
Výpožičky 147 1232 1567 1602 1531 1627 2007 2061
Výpožičky/čitateľ 5,8 14,3 14,8 17,4 19,1 27,1 28,2 28,7
Financie na KF 0 5000 5000 15 000 10 000 11000 20000 28000

Údaje uvedené v tabuľke sme získali zo štatistických prehľadov Okresnej knižnice v Prešove, ktoré boli vypracované na základe každoročného šatistického zberu údajov z obecných knižníc.Tieto každoročné zbery vypĺňajú pracovníčky obecných knižníc podľa štatistiky a agendy, ktoré si vedú počas príslušného roka.

Graf. č. 1: Stav knižného fondu

Knižný fond v obecnej knižnici má priebežne stúpajúci trend. Rozdiely medzi jednotlivými rokmi 2000 – 2003 sú relatívne nízke (2000 - 2001 3 ks, 2001 – 2002 46 ks, 2002 – 2003 68 ks), ale skutočný počet novozakúpených kníh bol väčší, pretože treba vziať do úvahy aj knihy vyradené z knižného fondu pre opotrebovanosť až zničenosť. V roku 2005 je oproti roku 2004 dokonca pokles o 27 ks, ktorý bol zapríčinený pomerne rozsiahlym vyradením zničenej, ale najmä obsahovo starej literatúry (napr. ideologické knihy z 50tych a 60tych rokov 20. st.). Rok 2006 znamenal nárast o 1455 ks, príčinou čoho bolo zlúčenie Obecnej knižnice so školskou knižnicou do jednej. Nárast knižného fondu v roku 2007 o 106 ks bol spôsobený tým, že do spoločnej obecnej knižnice boli zakúpené knihy z rozpočtu obce, ale aj knihy z rozpočtu školy.
Toto riešenie je pre rast počtu knižných jednotiek veľkým pozitívom.

Graf č. 2: Používatelia knižnice

Krivka počtu používateľov knižnice má rozdielnu tendenciu. V rokoch 2000 až 2002 má výrazne rastúcu tendenciu, od roku 2003 až do roku 2005 nasleduje pokles.
Rok 2006 je prelomový z dôvodu spomenutého už vyššie – zlúčenia obecnej a školskej knižnice. Novou knihovníčkou sa stala učiteľka I. stupňa ZŠ, ktorá výrazným spôsobom zapojila do pravidelnej návštevnosti knižnice prakticky celý prvý stupeň ZŠ, vrátane Školského klubu detí. Pozitívnym momentom boli aj úplne nové priestory, do ktorých sa zlúčená knižnica presťahovala. Tieto priestory boli zároveň vybavené novým knižničným nábytkom, ktorý bol vhodne doplnený nábytkom zo starej knižnice.

Estetická úroveň knižnice tak určite ovplyvnila rastúci počet používateľov knižnice.
Dôležitým je aj fakt, že medzi používateľov knižnice sa počítajú aj žiaci ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt v susedných obciach (Záhradné, Demjata alebo Fulianka). To tiež zvýšilo počet používateľov, aj návštevnosť a počet výpožičiek – teda údaje sledované v nasledujúcich grafoch.

 

Graf č. 3: Percento používateľov knižnice vzhľadom celkovému počtu obyvateľov obce

Tento graf úzko súvisí s údajmi o bočte obyvateľov obce, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 v riadku č. 5. Krivky počtu obyvateľov obce a používateľov knižnice majú odlišný charakter vzhľadom na fakt, že počet obyvateľov obce mal stupňujúco – stagnujúco – klesajúci charakter, ale počet používateľov knižnice rástol, výrazne od roku 2006. Preto krivka percentuálneho podielu nie je zhodná s ani jednou z vyššie uvedených kriviek. Do tohto grafu sú zarátaní len používatelia knižnice z obce Tulčík, nie sú tam zarátaní žiaci ZŠ z iných obcí.

Pracovisko knihovníčky (prvá miestnosť)

Miesto kde čítame (druhá miestnosť)

Kútik pre dospelých (tretia miestnosť)

Žiaci čitateľského krúžku zaujatí výberom kníh