Komisie

Komisie zriaďuje OZ ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov OZ a z obyvateľov obce zvolených OZ. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OZ.


Komisia finančno - investično- stavebná:

Mgr. Babinčák Jozef – predseda

členovia:
 
 
Komisia pre školstvo, kultúru a šport:

JUDr. Oravec Stanislav - predseda

členovia:
 

Komisia pre verejný poriadok:

Jozef Frimer – predseda
 
členovia:
- poslanci:
 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu:
 
JUDr. Oravec Stanislav - predseda
 
členovia: Mgr. Babinčák Jozef
               Frimer Jozef