Náhodná fotografia

Postup podľa § 9 ods. 9

Pokiaľ zákazka nie je nadlimitnou, ani podlimitnou podľa Zákona o verejnom obstarávaní, uplatňuje verejný obstarávateľ postup podľa § 9 ods. 9 menovaného zákona.

Verejný obstarávateľ je povinný vo svojom profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním vtedy, ak je predpokladaná hodnota zákazky bez dane z pridanej hodnoty rovnaká alebo vyššia než 1000 EUR a zároveň:

  • nižšia ako 20000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
  • nižšia ako 30000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo
  • nižšia ako 40000 EUR, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.
Ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní zadanie zákazky najneskôr v deň jej zadania. 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky
Dátum
zverejnenia
Dátum
zadania
1. Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na Základnej škole Tulčík č. 116  práce  24.01.2014  12.02.2014
 2. Odstránenie havarijného stavu školy - strecha telocvične  práce  19.06.2015  30.06.2015
 3. Zemné práce "Tulčík - vodovod I. etapa"  práce  05.03.2015  14.08.2015