Náhodná fotografia

Podlimitné zákazky

Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

  • na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,
  • ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
  1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
  2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
  • na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur. 

 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tulčík
  - Výzva na predkladanie ponúk
 
Rekoštrukcia interiéru kuchyne ZŠ v Tulčíku
 
Zmluva o dielo 
 
- Plyn 
  1. PL- PLYN - 
  čelná strana 
  technická správa 
  zadanie s výkazom výmer 
  zadanie Výkaz Výmer 
  
- Voda, kanalzácia 
   Tulčik_ZŠ_jadaleň_zti_02_SITUACIA
    Tulčik_ZŠ_jadaleň_zti_03_ZAKLADY 
   Tulčik_ZŠ_jadaleň_zti_05_KANALIZÁCIA 
   Tulčik_ZŠ_jadaleň_zti_06_LT 
    Tulčik_ZŠ_ň_zti_07_schema jadaleň 
 
- Stavebná časť
  01 Pôvodný stav 840x297 
  02 Búracie práce 840x297 FAR 
  03 Nový stav 840x297 FAR 
  04 Detail podlahy A4 
Krycí list stavby 
 
  
REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE-ZTI čistý výkaz