Náhodná fotografia

Profil verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ:  Obec Tulčík
Sídlo:  082 13 Tulčík 178
Štatutárny zástupca:  Ing. Danka Dobranská starostka
E-mail:  obec@tulcik.sk
Telefón:   +421 51 7481249
Fax:   +421 51 7481249
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:  SK30 5600 0000 0036 0065 4001
BIC:  KOMASK2X
IČO:  00327913
DIČ:  2021296706
IČ DPH  nie je platiteľom DPH

Obec Tulčík je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení ustanovuje v § 4 finančné limity pre zákazky takto:

(1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

(2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

(3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku
a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,
b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
    1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
    2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.