Náhodná fotografia

Obecná rada

Obecná rada (OR) je zložená z poslancov OZ, ktorých volí OZ na celé funkčné obdobie. OR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

Funkcie OR:
  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ a organizuje prípravu podkladov na rokovanie OZ
  • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy OZ alebo starostovi obce
  • pripravuje zasadnutia OZ a predkladá mu vlastné návrhy
  • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva OZ a starostovi obce
  • organizuje a zjednocuje činnosť komisií OZ
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia OZ
Členovia OR:

Mgr. Jozef Babinčák
Jozef Frimer
JUDr. Stanislav Oravec