Náhodná fotografia

Zmluvy 2014

  Odberateľ Dodávateľ
Predmet
zmluvy
Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
  Obec Tulčík
1. Ing Lukáš Stašík, Tulčík 53
2. Margita Macková, Tulčík 7
3. Martin Gondžúr, Lada 203
4. Marek Varga, Kapušany, Sadová 7
5. Mgr. Veronika Stašíková, Tulčík 53
6. Martin Koscelník, Terňa, Záhradná 198/44
7. Mgr. Radoslav Hlinka, Prešov, K Surdoku 6050/15
pozemok v kat. území Tulčík v LV 1868 KN-C 1697/2 - trvalý trávny porast o výmere 804 m2
Kúpna zmluva
- Notárska zápisnica
N 1/2014
Nz 1699/2014
NCRls 1715/2014
 
20.01.2014 20.01.2014
  Obec Tulčík Luma - SK, s.r.o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na Základnej škole Tulčík č. 116 Zmluva o dielo č. 1/2/2014 12.02.2014 12.02.2014
  Obec Tulčík Luma - SK, s.r.o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na Základnej škole Tulčík č. 116 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2/2014 13.02.2014 13.02.2014
  Obec Tulčík Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o., Puškinova 16, 08001 Prešov Poskytovanie právnych služieb pri majetkoprávnom vysporiadaní nehnuteľností v k. ú. Tulčík Zmluva o poskytovaní právnych služieb 14.02.2014 14.02.2014
  Obec Tulčík Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 54 Bratislava Poskytnutie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností - katastrálne územie Tulčík Zmluva č. 146-11-559/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností 18.02.2014 18.02.2014
  Obec Tulčík Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku, 082 13 Tulčík Prenájom nehnuteľnosti na parcele č. 1675 o výmere 2466 m2, inv. č. 2008 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 28.04.2014 28.04.2014
  Obec Tulčík CUBS plus, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom Zmluva o dielo 12.08.2014 12.08.2014
  Obec Tulčík LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava Vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky na výber zhotoviteľa stavby na predmet obstarávania "Protipovodňová ochrana obce Tulčík" Mandátna zmluva 27.08.2014 27.08.2014
  Obec Tulčík SE GROUPPE s.r.o., Priekopnícka 32, 821 06 Bratislava Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Zmluva o dielo 27.08.2014 27.08.2014
  Obec Tulčík Milan Groško - MGP, 090 32 Miňovce 40 Poskytovanie odborných rád a usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Tulčík v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. Zmluva o poskytovaní služieb 22.09.2014 22.09.2014
  Obec Tulčík Milan Groško, Miňovce č. 40, 090 32 Miňovce Spracovanie Evidencie pohrebiska podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve Zmluva o dielo 22.09.2014 22.09.2014
  Obec Tulčík Michal Jankiv - Kugas, Marka Čulena 29, 080 01 Prešov Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti podľa projektovej dokumentácie Zmluva o dielo č. 20/2014 16.10.2014 16.10.2014
 
Obec Tulčík
/zamestnávateľ/
Základná organizácia Slovenský odborový zväz verejnej správy so sídlom v Kapušanoch
Úprava:
- postavenia odborovej organizácie a vzájomné strany zmluvných strán,
- pracovnoprávnych vzťahov,
- platobných podmienok,
- sociálnej oblasti a sociálneho fondu
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 30.10.2014 30.10.2014
  Obec Tulčík DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Pripojenie k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest č. ZLP-2014-0199/OPIS 03.11.2014 03.11.2014
 
Milan Radačovský r. Radačovský, Volgogradská 4794/80, 080 01 Prešov
/kupujúci/
Obec Tulčík
/predávajúci/
Predaj pozemku parcely registra E KN č. 142 na LV č. 1256 Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnosti 10.11.2014 10.11.2014
 
Rímskokatolícka cirkev farnosť Tulčík, Tulčík 1, 082 13 Tulčík
/kupujúci/
Obec Tulčík
/predávajúci/
Nehnuteľnosti na LV č. 1256 ako E-KN par.č. 2, E-KN par.č. 1466/11  a C-KN par.č. 1073/2 Kúpna zmluva 07.11.2014 12.11.2014
  Obec Tulčík Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica Zmena čl. VIII Záverečné ustanovania v Nájomnej zmluve č. 403/2010-Z zo dňa 09.08.2010 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 403/2010-Z zo dňa 09.08.2010 vrátane Dodatku č. 1, č. Dodatku 446/2010-Z zo dňa 27.08.2010 a Dodatku č. 2, č. Dodatku 2050/2012-PR zo dňa 11.10.2012 02.12.2014 02.12.2014