Náhodná fotografia

Zmluvy 2013

 
 
 
Odberateľ
Dodávateľ
Predmet zmluvy
Označenie
Dátum uzatvorenia
Dátum zverejnenia
  Obec Tulčík
Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra 160/2013-HÚ 06.02.2013 06.02.2013
  Obec Tulčík Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9901585990 12.03.2013 12.03.2013
  Obec Tulčík AUDANA AUDIT, s.r.o., Svätoplukova 12, 080 01 Prešov Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonaní audítorských prác   26.03.2013 26.03.2013
  Obec Tulčík Ing. Jozef Štefanský, Nižná Polianka Kúpna zmluva   24.05.2013 24.05.2013
  Obec Tulčík SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. 1215912 29.05.2013 29.05.2013
 

Oxana Pecuchová, Tulčík 77

/kupujúca/

Obec Tulčík

/predávajúca/

Kúpna zmluva

/nehnuteľnosti na LV 1256/

Notárska zápisnica
N 425/2013
NZ 22757/2013
NCRls 23216/2013
 
08.07.2013 08.07.2013
  Obec Tulčík Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A2823560 12.08.2013 12.08.2013
  Obec Tulčík Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  Zmluva o nájme nebytových priestorov   25.09.2013 25.09.2013
  Obec Tulčík SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava  Zmena zmluvy č. SK_860568   27.09.2013 27.09.2013
  Obec Tulčík EL VO mont s.r.o., 082 13 Tulčík 78  Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní servisných prác na verejnom osvetlení a rozhlase   25.09.2013 10.2013
  Obec Tulčík
1/ Jozef Frimer, Tulčík 170
2/ Mgr. Lukáš Frimer, Tulčík 340
3/ Mária Lipková r. Frimerová, Tulčík 289
4/ Ing. Marek Lipka, Tulčík 289
5/ Vincent Frimer, Tulčík 340
6/ Anna Čupecová, r. Frimerová, Jirásková 6, Bardejov
7/ Ing. Marián Kohut, Bernolákova 6522/11, Prešov
8/ Mgr. Miriam Kohutová, r. Pišúthová, Bernolákova 6522/11, Prešov
9/ Božena Smolková, r. Frimerová, Fintická 2171/67, Prešov-Nižná Šebastová
Pozemky:
LV 821, parcela KNE 1459/334
LV 1765, parcela KNC 1055/3
LV 2105, parcela KNC 1623/8
LV 2106, parcela KNC 1054/2

Kúpna zmluva

Notárska zápisnica
N 177/2013
Nz 35573/2013
NCRIs 36249/2013
11.10.2013 11.10.2013
  Obec Tulčík Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava  Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2013
 PHZ-OPK1-
2013/002217-
014
25.11.2013 25.11.2013
  Obec Tulčík Združenie obcí EKOTORYSA, Bajzova 14, 080 01 Haniska Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov   02.12.2013 02.12.2013